Infermeria oncològica

La cura és l’essència de la infermeria  (Jean Watson)

Des de l’equip d’infermeria d’IOB Institute of Oncology, el nostre compromís és ajudar i acompanyar en totes les fases de la malaltia, tant el pacient com els familiars o acompanyants oferint seguretat i confiança durant tot el procés de la malaltia.

Com a equip multidisciplinari, som el nexe entre els diferents departaments de l’IOB. Treballem de manera paral·lela amb l’oncòleg en el seguiment de la vostra malaltia i vetllem pel vostre benestar.

En iniciar un tractament, fem, prèviament, una visita d’infermeria on parlem d’educació sanitària per poder afrontar de la manera més fàcil possible la vostra nova situació.

Us informem del tipus de tractament, dels efectes secundaris i de com manejar-los i us proporcionem telèfons de contacte i serveis complementaris que pugueu necessitar.

Us contactem telefònicament per conèixer el grau de tolerància, els símptomes i els dubtes que puguin sorgir un cop iniciat el tractament. També us proporcionem recomanacions per dur-lo a terme.

El nostre seguiment ens ajuda a fer una valoració correcta del vostre estat i així poder detectar les vostres necessitats en tot moment, tant en l’àmbit físic com en l’emocional.

Si cal, us derivarem a la nostra unitat d’urgències oncològiques o altres serveis.

Infermeria clínica

La infermera clínica té quatre funcions bàsiques: assistencial, docent, de coordinació i de comunicació.

1. Assistencial
 • Proporcionar cures integrals al pacient i al seu entorn, mitjançant un pla de cures: valoració, planificació, implementació, avaluació.
 • Garantir la continuïtat de les cures, mitjançant seguiments telefònics i/o presencials i/o correu electrònic.
 • Col·laborar amb els comitès de càncer per elaborar i avaluar les dades del pacient amb l’objectiu d’identificar possibles àrees de millora.
 • Promocionar un entorn on el pacient i la seva família són el centre de les nostres cures multidisciplinàries.
 • Construir un entorn de col·laboració amb la resta de membres de l’equip multidisciplinari per millorar les cures del pacient.
2. Funció docent
 • Avaluar les necessitats del pacient i el seu entorn sociocultural, amb la finalitat d’aportar l’educació sanitària pertinent en cada cas.
 • Proporcionar i reforçar l’educació del pacient i el seu entorn, sobre el diagnòstic, el tractament, el maneig dels efectes secundaris, la supervivència.
 • Educar el pacient sobre el rol de l’infermer clínic o la infermera clínica, sobre l’equip multidisciplinari de l’IOB i els recursos disponibles, i sobre ell: promocionar estils de vida saludables i reforçar al pacient i el seu entorn la importància d’una bona adherència al tractament, en què respecti els horaris de les preses de la medicació i els protocols.
3. Funció de coordinació
 • Actuar com a nexe entre els diferents departaments implicats en la cura del pacient oncològic.
 • Avaluar les necessitats del pacient durant la primera visita d’infermeria amb l’objectiu de referir-se a altres serveis de suport (psicooncologia, dietista…), utilitzant sempre escales de valoració adequades i actualitzant l’estatus del pacient.
 • Donar suport emocional per a una transició suau des del tractament actiu fins a l’etapa de supervivència.
 • Coordinar un pla de cures holístic, dins d’un equip multidisciplinari, procurant dur a terme un seguiment adequat durant tot el tractament.
4. Funció de comunicació
 • Construir relacions terapèutiques i de confiança amb el pacient, la família i els cuidadors principals a través d’una comunicació efectiva i una escolta activa i empàtica.
 • Actuar de nexe entre els pacients i els proveïdors de cures per optimitzar el resultat del pacient.
 • Vetllar pel pacient, promoure’n l’òptima cura i procurar una resposta immediata a les seves necessitats.
 • Donar suport emocional al pacient i la seva família en els moments més complicats de la malaltia.
 • Facilitar la comunicació entre els membres de l’equip multidisciplinari, i evitar la fragmentació o el retard de la cura del pacient.

Les nostres funcions principals són:

 • Control de símptomes.
 • Recomanacions nutricionals.
 • Cures de ferides i lesions tumorals.
 • Recomanacions sobre la cura de la pell i les mucoses.
 • Derivació a altres especialistes en cas de ser necessari.
 • Seguiment telefònic de les toxicitats.
 • Disponibilitat per mitjà del correu electrònic de la infermera referent.
 • Gestió dels estudis moleculars.
Hospital de día

L’hospital de dia de l’IOB és un servei assistencial situat al mateix centre que ofereix cures especialitzades i administració de tractaments de manera ambulatòria.

Els pacients hi acuden principalment per rebre l’administració de quimioteràpia i per dur a terme teràpies dirigides, immunoteràpia i tractaments de suport.

Alhora, també s’hi fan extraccions analítiques i canalitzacions d’accessos venosos.

Compta amb un equip multidisciplinari format per:

 • Metges especialistes.
 • Infermeres formades per administrar tractaments oncològics.
 • Auxiliars.

Treballem en coordinació amb diferents serveis: consultes externes, laboratori d’anàlisis clíniques, servei de radiologia, farmàcia oncològica, etc.

Com és l’hospital de dia?

L’hospital de dia consta d’una sala d’extraccions amb tres butaques, una consulta d’assajos clínics i boxs individuals, alguns dels quals tenen butaques abatibles i d’altres tenen llit.

La majoria de boxs disposen de televisió, connexió wifi gratuïta i espai per a un acompanyant.

Com funcionem?

Hi ha un equip de programació que té com a funció citar el pacient telefònicament per a dur a terme el tractament o altres serveis acordant data i hora.

Quan el pacient arriba a l’IOB es dirigeix ​​a recepció, on li realitzaran l’ingrés ambulatori per al tractament o faran la petició d’analítica prèvia al tractament o visita mèdica.

En arribar a l’hospital de dia, el pacient anirà a un box o un altre depenent del tipus de tractament o de l’estat general, se li prendran les constants vitals i es procedirà a l’administració del tractament.

Els medicaments s’administren mitjançant bombes d’infusió que ajuden a administrar la medicació de manera controlada i segura.

Cada tractament és individualitzat i la seva durada depèn de l’esquema de quimioteràpia pautat pel seu oncòleg o hematòleg.

Durant la infusió del medicament no s’ha de sentir res especial. Si en qualsevol moment el pacient nota una sensació estranya s’ha d’avisar com més aviat millor a la infermera, qui valorarà el seu estat i seguirà el protocol establert segons la circumstància. Hi ha un metge de guàrdia que pot atendre qualsevol urgència derivada del tractament. De la mateixa manera, si el pacient té dubtes els pot consultar durant la seva estada.

La Unitat de cures contínues de l’IOB Institute of Oncology atén de manera ambulatòria les consultes urgents que puguin sorgir en qualsevol moment als pacients oncològics externs.

També els que estiguin rebent tractament de quimioteràpia a l’hospital de dia, a qui pot administrar cures de suport i pal·liatius en els casos que sigui necessari.

Les nostres funcions principals són:

 • Tractaments i accessos venosos. Experts en l’administració i el maneig de tractaments oncohematològics: quimoteràpia, teràpies dirigides, immunoteràpia.
 • Especialistes en crioteràpia capil·lar per a la prevenció de l’alopècia.
 • Per garantir una atenció de qualitat, segura i personalitzada, tots els medicaments estan etiquetats amb el nom del pacient. La infermera en farà una comprovació abans de l’administració.
 • Actuació immediata i organitzada davant de reaccions adverses a medicaments.
 • Especialista en accessos venosos perifèrics i centrals.
 • Maneig de catèters i altres dispositius.
 • Millora continuada de les cures i les tècniques, formació continuada, docència dels alumnes.
Unitat d’assajos clínics

A l’equip d’infermeria d’assajos clínics treballem amb l’objectiu de garantir la qualitat de les cures dels pacients que participen en un assaig clínic. El nostre equip està format per un equip d’infermeria especialitzats.

Les nostres funcions principals són:

 • Informar, donar suport i oferir educació sanitària al pacient i les seves famílies.
 • Administrar els tractaments en estudi.
 • Avaluar la toxicitat del fàrmac durant l’administració i posteriorment..
 • Fer el seguiment del pacient oferint cures presencials i seguiments telefònics.
 • Treballar en equip amb la resta de l’equip investigador, essent el nexe entre el pacient i la resta de departaments implicats.
 • Garantir el compliment dels protocols per vetllar per la seguretat del pacient i l’eficàcia del fàrmac.